Wo 01/03/2017

# Sabine Reifer

Sabine Reifer maakte jarenlang theater en geeft nu les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Daarnaast werkt ze als zelfstandig vertaler, gespecialiseerd in kunstboeken, tentoonstellingscatalogi, toeristische brochures en theaterteksten. Soms vertaalt ze ook teksten voor de haven van Antwerpen – een mooi zijspoor vindt ze, want de zee en boten hebben haar altijd al geïnteresseerd. Een interview door Goedele Krekels.

Hoe is het om les te geven aan de Academie?
Tof! En altijd een win-winsituatie! Mijn studenten zien de wereld helemaal anders dan ik. Ze zijn in heel andere tijden opgegroeid, terwijl ik zelf van de generatie van de late hippies ben. Ik vind wel dat ze wat onder een stolp leven en zeg hen altijd: “Als je niet geïnteresseerd bent in politiek, kan je geen theater maken.” Bij de ingangsexamens ondervinden we jaarlijks dat de algemene kennis heel erg achteruitgaat.

Wanneer nam uw leven een Vlaamse wending?
Ik ben in 1977 naar hier gekomen om geneeskunde te studeren, omwille van een numerus clausus in Duitsland. Ik kom uit een doktersgezin en mijn vader dacht dat ik de praktijk zou overnemen. Ik heb twee jaar geneeskunde gestudeerd, maar in mijn achterhoofd heb ik altijd geweten dat ik theater wilde maken. Bovendien kwam ik hier vaak in contact met mensen van de Academie en begon ik me af te vragen waarom ik niet net als zij kon doen wat ik wilde. Om de verandering voor mijn ouders aanvaardbaar te maken, ging ik Germaanse Talen studeren. Ik wist dat ik daar in de licenties voor theaterwetenschappen kon kiezen. Uiteindelijk heb ik tijdens mijn studies ook veel vakken van Wijsbegeerte gevolgd, die achteraf bekeken heel belangrijk zijn geweest. 

Bent u op dit moment nog met theaterprojecten bezig?
Het theaterwerk heb ik even stopgezet omdat lesgeven, vertalen en theater maken niet te combineren zijn.  Ik heb overigens altijd vertaald, omdat ik van mijn theaterprojecten alleen niet kon leven.

Maar u hebt veel theater gemaakt?
Ja, sinds 1982. Ik ben begonnen met Ivo van Hove en Jan Versweyveld.  We woonden tegenover elkaar en ik studeerde toen nog theaterwetenschappen aan de UA. In ‘85 ben ik naar Bonn gegaan, waar ik drie jaar heb gewerkt als productieleider en regie-assistente bij Schauspiel Bonn - in die tijd een zeer gerenommeerd theater. We brachten veel wereldcreaties van stukken van hedendaagse auteurs zoals Elfriede Jelinek. Het was wel slavenwerk. We werkten aan zeven, acht producties tegelijkertijd, zeven dagen op zeven, de klok rond. Een privéleven bestond niet. Langer dan twee, drie jaar hield niemand dat vol, maar het was een goede leerschool.

En na die drie jaar in Bonn?
Toen ik terugkwam, heb ik bij het NTG gewerkt. En daarna zo’n tien jaar bij de Vlaamse Opera, tot 2000. Tussendoor werkte ik ook nog in Nederland en begon ik mijn eigen regie te doen.

U kent het theaterlandschap van België en Duitsland goed. Zijn er volgens u grote verschillen qua werkcultuur, regiestijlen, publiek ...?
Niet echt. Misschien komt dit door de globalisering en internationalisering. Heel veel Vlamingen werken nu in Duitsland en in mindere mate ook omgekeerd. De grote huizen zijn overal op dezelfde manier bezig: minder mensen moeten het stellen met minder middelen. Al wordt er in Duitsland nog altijd meer geld ter beschikking gesteld dan hier en zijn er ook veel meer grote theaters en operahuizen. Ik denk wel dat Duitse theatermakers vaak intellectualistischer werken. Vlamingen zijn een volk van beeldende kunstenaars. Kijk naar grote schilders als Rubens, Breughel, Van Dijk of Ensor. In verhouding kent de geschiedenis hier een minder groot aantal denkers. De aanpak in Duitsland lijkt vaak doordachter, terwijl in Vlaanderen eerder vanuit de buik wordt gewerkt. Het resultaat is even boeiend, maar de benadering is anders. Hier kom je soms producties tegen die, in mijn ogen, te willekeurig zijn en geen logische, doordachte onderbouw hebben of tonen. Zelf kreeg ik ooit de kritiek dat ik “te Duits” werkte, hoewel ik niet goed weet wat men daarmee bedoelde. Misschien was het wel dat!

Aan welke productie hebt u het liefst meegewerkt?
Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb altijd heel graag muziektheater gedaan en ik hou ook veel van hedendaagse stukken. Van mijn eigen regies was het misschien wel het “Redentiner Osterspiel” in Leuven, ter ere van de 575ste verjaardag van de KU Leuven in 2000. In dat soort middeleeuwse stukken zit iets universeels en authentieks dat mensen raakt. We speelden in openlucht in het Begijnhof met live Gregoriaanse zang en oude muziek. Het leek wel een teletijdmachine! Omdat het manuscript gevonden werd in Redentin bij Wismar, kwam de burgemeester van Wismar in Leuven naar de première kijken.  Van het een kwam het ander: een jaar later hebben we in Wismar nog eens een hele reeks voorstellingen gespeeld. Dat was zo’n tien jaar na de Val van de Muur, maar het verschil was nog goed voelbaar. Veel mensen hadden geen werk en ook de lonen waren toen nog een stuk lager. Voor de werknemers die ons hielpen bij de opbouw van het decor was elk extra werkuur daarom erg welkom. Ik had mijn hele auto volgeladen met Belgisch bier! Het was zomer toen, pralines gingen dus niet, maar ik wou toch graag iets meenemen. De mensen waren er zo vriendelijk.

Stel: u hebt een onbeperkt budget. Wat zou u dan doen?
Opnieuw regie. Ik zou Faust van Goethe willen opvoeren, een uitdagend, filosofisch stuk met enorm veel visuele mogelijkheden. Of een stuk zoals de Driestuiversopera van Bertolt Brecht. Jammer genoeg zijn zulke grote producties niet meer te financieren. Ook de auteursrechten voor recente stukken zijn vaak erg duur.

Gaat u zelf nog veel naar het theater? Wie of wat volgt u? 
Als ik kan, zeker. Om het Toneelhuis kan je niet heen, maar er zijn ook interessante kleinere gezelschappen. Naar de Singel ga ik om een internationale kijk te krijgen. Ik ga ook graag naar het festival Opera XXI. Dat is hedendaags muziektheater, een genre dat volgens mij wordt onderschat.  

Hoe Duits of Vlaams voelt u zich eigenlijk?
Ik ben in Duitsland opgegroeid en naar school gegaan, maar woon ondertussen twee derde van mijn leven in Antwerpen. Ik ga nog elke maand naar Hagen omdat mijn hele familie daar woont. De mensen daar zijn opvallend warm en vriendelijk. Het is een beetje grappig: vroeger kwam ik naar hier omdat het er hier zachter aan toe ging, maar nu lijkt dat gekeerd. Mensen zijn vaak met zichzelf bezig. Weet je, ik voel me Belgische noch Duitse. Ik zou als eerste in de rij staan voor een Europees paspoort!

***************

Sabine Reifer hat viele Jahre Theater gemacht und ist jetzt Dozentin an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen. Außerdem arbeitet sie als selbstständige Übersetzerin. Zu ihrem Spezialgebiet gehören Kunstbücher, Ausstellungskataloge, touristische Broschüren und Theatertexte. Manchmal übersetzt sie auch Texte für den Antwerpener Hafen – eine schöne Ergänzung zu ihrer sonstigen Arbeit, findet sie, denn das Meer und Schiffe haben sie schon immer fasziniert.


Wie ist das als Dozentin an der Kunsthochschule?

Toll! Und immer eine Win-win-Situation! Die Studenten sehen die Welt ganz anders als ich. Sie sind in einer völlig anderen Zeit aufgewachsen. Ich selbst gehöre eher zur späten Hippie-Generation. Ich habe oft das Gefühl, dass sie wie unter einer Käseglocke leben und versuche ihnen klar zu machen, dass Theaterarbeit unmöglich ist, wenn man sich nicht für Politik interessiert. Bei den Aufnahmeprüfungen stellen wir jedes Jahr aufs Neue fest, dass das Allgemeinwissen immer mehr zu wünschen übrig lässt.

Wann haben Sie sich für ein Leben in Flandern entschieden?
Ich bin 1977 nach Antwerpen gekommen, um Medizin zu studieren, in Deutschland gab es da den Numerus clausus. Ich stamme aus einer Arztfamilie. Mein Vater dachte, ich würde einmal seine Praxis übernehmen. Ich habe zwei Jahre Medizin studiert, wusste aber eigentlich schon immer, dass ich lieber Theater machen wollte. Hier habe ich dann viele Leute kennengelernt, die an der Akademie studierten und mir gedacht: „Wenn die das können, kann ich das auch.“ Damit meine Eltern einen Studienwechsel akzeptierten, habe ich dann Germanistik studiert. Ich wusste, dass man dort nach den Grundstudium Theaterwissenschaften als Hauptfach wählen konnte. Außerdem habe ich in meiner Studienzeit viele Fächer im Fachbereich Philosophie belegt, was sich im Nachhinein als sehr wichtig erwiesen hat.  

Sind Sie zurzeit noch mit Theaterprojekten beschäftigt?
Ich habe die Arbeit im Theater zurzeit aufgegeben: Unterrichten, übersetzen und Theater machen lassen sich zeitlich kaum miteinander kombinieren. Ich habe übrigens immer nebenbei Übersetzungen gemacht, denn von der Theaterarbeit allein konnte ich nicht leben.

Haben Sie denn viel Theater gemacht?
Ja, seit 1982. Ich habe zusammen mit Ivo van Hove und Jan Versweyveld angefangen. Sie wohnten in derselben Straße im Haus gegenüber. Ich studierte damals noch Theaterwissenschaften an der UA. 1985 bin ich dann nach Bonn gegangen und habe dort drei Jahre als Regieassistentin und Produktionsleiterin beim Schauspiel Bonn gearbeitet. Dieses Theater war damals sehr bekannt. Es wurden dort zahlreiche Uraufführungen von Stücken zeitgenössischer Autoren wie u. a. Elfriede Jelinek inszeniert. Wir arbeiteten dort an sieben, acht Produktionen gleichzeitig, sieben Tage die Woche, fast rund um die Uhr. Ein Privatleben gab es nicht. Länger als zwei, drei Jahre hat das niemand ausgehalten, aber ich habe dort viel gelernt.

Und nach den drei Jahren in Bonn?
Ich bin nach Belgien zurückgekehrt und habe dann beim NTG gearbeitet. Danach war ich rund zehn Jahre an der Vlaamse Opera, bis 2000. Zwischendurch habe ich auch in den Niederlanden gearbeitet und angefangen, selbst Regie zu führen.

Sie kennen die Theaterlandschaft in Belgien und Deutschland. Gibt es Ihrer Meinung nach große Unterschiede in Bezug auf die Arbeitskultur, die Inszenierungen, das Publikum…?
Nicht wirklich. Vielleicht kommt das durch die Globalisierung und die Internationalisierung. Es arbeiten inzwischen viele Flamen in Deutschland und in geringerem Maße auch Deutsche in Belgien. Die großen Häuser funktionieren überall auf die gleiche Weise: Immer weniger Leute müssen mit immer geringeren Mitteln auskommen, obwohl die Theater in Deutschland immer noch viel mehr Geld zur Verfügung haben als hier. Es gibt dort auch wesentlich mehr große Theater und Opernhäuser. Ich glaube, die deutschen Theatermacher arbeiten oft intellektualistischer. Die Flamen sind ein Volk von bildenden Künstlern, man denke dabei nur einmal an große Maler wie Rubens, Breughel, Van Dijk oder Ensor. Im Gegensatz dazu hat es hier im Verlauf der Geschichte eine verhältnismäßig geringere Anzahl an großen Denkern gegeben. Die Inszenierungen in Deutschland erscheinen mir oft durchdachter und fundierter, während in Flandern eher aus dem Bauch heraus gearbeitet wird. Das Ergebnis ist sicher genauso faszinierend, aber der Ansatz ist anders. Hier sehe ich manchmal Inszenierungen, die mir zu willkürlich erscheinen, die keinen logischen, durchdachten Unterbau haben. In Kritiken wurde mir des Öfteren vorgeworfen, meine Arbeit sei „zu deutsch”, obwohl ich nicht genau weiß, was man eigentlich damit sagen wollte. Vielleicht war es ja genau das!

An welchen Produktionen haben Sie am liebsten gearbeitet?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe immer gern Musiktheater gemacht, habe aber auch eine Vorliebe für zeitgenössische Stücke. Was meine eigenen Inszenierungen betrifft, war es vielleicht das „Redentiner Osterspiel” in Leuven anlässlich des 575-jährigen Jubiläums der KU Leuven im Jahr 2000. Diese mittelalterlichen Stücke haben etwas Universales, etwas Authentisches, dass die Leute berührt. Die Aufführungen fanden im Freien - im Großen Beginenhof - mit live Musik statt: mit Gregorianischem Gesang und Alter Musik. Es war wie eine Zeitmaschine! Da die Handschrift des Stücks in Redentin bei Wismar gefunden wurde, kam auch die Bürgermeisterin von Wismar zur Premiere nach Leuven. Sie war begeistert und hat uns eingeladen: Ein Jahr später haben wir dann in Wismar weitere zehn Vorstellungen gespielt. Über zehn Jahre nach dem Fall der Mauer war der Unterschied noch gut spürbar. Viele Leute dort hatten keine Arbeit und auch die Löhne waren damals noch um einiges niedriger als im Westen. Die Leute, die uns beim Aufbau des Bühnenbildes halfen, freuten sich über jede zusätzliche Arbeitsstunde. Ich hatte mein Auto voll geladen mit belgischem Bier! Es war Sommer, für Pralinen war es zu heiß, aber ich wollte doch gern etwas von hier mitbringen. Die Leute in Wismar waren so nett und freundlich.

Angenommen, Sie hätten unbegrenzte Mittel. Was würden Sie dann tun?
Wieder Regie führen. Ich würde gern einmal Faust von Goethe inszenieren, ein anspruchsvolles, philosophisches Stück, das auch sehr viele visuelle Möglichkeiten bietet. Oder ein Stück wie die Dreigroschenoper von Brecht. Leider kann man so große Produktionen kaum noch finanzieren und auch die Tantiemen für jüngere Stücke sind oft sehr hoch.
Gehen Sie selbst noch oft ins Theater? Was sehen Sie sich regelmäßig an?
Wenn ich kann, auf jeden Fall. Das Toneelhuis ist immer einen Besuch wert, aber es gibt auch eine Menge interessante kleinere Gruppen. In deSingel gehe ich gern, um mir eine Übersicht über das internationale Geschehen zu verschaffen. Ich sehe mir aber auch gern die Vorstellungen des Festivals Opera XXI an - zeitgenössisches Musiktheater - ein Genre, das meiner Meinung nach unterschätzt wird.

Wie deutsch oder belgisch fühlen Sie sich eigentlich?
Ich bin in Deutschland geboren und zur Schule gegangen, wohne inzwischen aber schon zwei Drittel meines Lebens in Antwerpen. Ich fahre noch jeden Monat nach Hagen, weil alle meine Verwandten dort wohnen. Die Leute in dieser Region sind sehr herzlich und freundlich. Es ist schon ein bisschen eigenartig: Früher kam ich hierher, weil das Leben und die Leute hier weniger hart waren, aber jetzt scheint sich das ins Gegenteil verkehrt zu haben. Die Leute sind oft nur noch mit sich selbst beschäftigt. Eigentlich fühle ich mich weder belgisch noch deutsch. Wenn es einen europäischen Pass gäbe, würde ich mich sofort darum bemühen!

Interview: Goedele Krekels
Übersetzung: Sabine Reifer

- docent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
- heeft eigen vertaalbureau
- °1955
- woont in Antwerpen
- komt uit Hagen

- Dozentin an der Königlichen Akademie der Schönen Künste Antwerpen
-
hat ein eigenes Übersetzungsbüro
- °1955
- wohnt in Antwerpen
- kommt aus Hagen