Za 30/05/2015 09:45 - 12:30

stadswandeling | Stadtrundgang
Deutsche Spuren in Antwerpen
VOLZET - AUSGEBUCHT

Rond 1900 heette Antwerpen in sommige tijdschriften de ‘Duitse stad'. Toen Duitse troepen de havenstad in 1914 belegerden en bezetten, woonde en werkte er een omvangrijke gemeenschap Antwerpse Duitsers.

Wat maakte het in de negentiende eeuw zo aantrekkelijk voor Duitse staatsburgers om zich in Antwerpen te vestigen en te integreren? Talrijke verenigingen, handelszaken, investeringen, scholen, kerken en goede werken getuigen van een diepgewortelde verankering. De Duitse kolonie verwierf een centrale plaats in het Antwerpse gemeenschapsleven, die ook in het straatbeeld zichtbaar was. Architecturale, culturele en etymologische sporen zijn nog steeds aanwezig.

‘Duitse sporen in Antwerpen' verkent de Duitse epoque aan de hand van verhalen, gebouwen, familienamen en interieurs uit die tijd. Het belevingsparcours volgt de handel en wandel van Duitse handelaars, kunstenaars en architecten in Antwerpen, en stuit op het emotioneel conflict waarmee Antwerpse Duitsers in oorlogstijd worstelden. De belegering van Antwerpen in 1914 stelde hun loyaliteit tegenover het moederland zwaar op de proef. De vraag of ze het thuisland - de bezetter - steunden, of de stad van hun hart, hun kinderen en hun vrienden, was verscheurend. Tien halten roepen de lange bloeitijd en de stille tragiek van de vergeten Antwerpse gemeenschap in het leven.

Deze stadswandeling van Antwerpen Averechts werd samengesteld in opdracht van het Vredescentrum Provincie/Stad Antwerpen naar aanleiding van het herdenkingsjaar Antwerpen '14-'18.

 

Um das Jahr 1900 wurde Antwerpen in einigen Zeitschriften als die „deutsche Stadt” bezeichnet. Als deutsche Truppen 1914 die Hafenstadt belagerten und besetzten, wohnte und wirkte hier eine umfangreiche Gemeinschaft Antwerpener Deutsche.

Was machte es im neunzehnten Jahrhundert für deutsche Staatsbürger so reizvoll, um sich in Antwerpen niederzulassen und  zu integrieren? Zahlreiche Vereine, Geschäftsbeziehungen, Investitionen, Schulen, Kirchen und gute Arbeitsplätze zeugen von einer tiefen Verankerung. Im Antwerpener Gemeinschaftsleben nahm die „deutsche Kolonie” eine zentrale Stellung ein, die auch im Stadtbild sichtbar wurde. Architektonische, kulturelle sowie etymologische Spuren sind noch allgegenwärtig.

„Deutsche Spuren in Antwerpen” stellt die deutsche Epoche anhand von Geschichten, Gebäuden, Familiennamen und Inneneinrichtungen aus dieser Zeit dar. Der Erlebnisrundgang führt durch den Alltag deutscher Kaufleute, Künstler und Architekten in Antwerpen und stößt auf den emotionalen Konflikt, mit dem die Antwerpener Deutschen in Kriegszeiten zu kämpfen hatten. Die Belagerung von Antwerpen 1914 stellte ihre Treue zum Mutterland auf eine harte Probe. Die  Frage, ob sie das Heimatland d. h. die Besatzer unterstützen oder die Stadt ihres Herzens, ihrer Kinder und Freunde, war nervenaufreibend. Zehn Stationen erwecken die Blütezeit und die stille Tragik der vergessenen Antwerpener Gemeinschaft zum Leben.

Dieser Stadtrundgang durch ein unbekanntes Antwerpen wurde im Auftrag vom Vredescentrum Provinz/Stadt Antwerpen anlässlich des Gedenkjahrs Antwerpen ‘14-‘18 zusammengestellt.

PARTNER: Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV)

PREIS | PRIJS: 7,5 Euro (leden/Mitglieder BGDV) - 9 Euro (niet-leden/Nichtmitglieder)

SPRACHE|TAAL: Duits | Deutsch

WEITERE INFORMATIONEN | ANMELDUNG
VERDERE INFO | INSCHRIJVING: ine.vanlinthout@daskulturforum.be

Deze wandeling richt zich in het bijzonder aan germanisten en leerkrachten Duits.

----- VOLZET | AUSGEBUCHT -----